Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (7)

Neha Sharma at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (11)Neha Sharma at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (12)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (1)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (2)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (3)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (4)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (5)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (6)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (8)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (9)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (10)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (11)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (12)Neha Sharma, Riteish Deshmukh, Sarah Jane Dias at pool party of Kyaa Super Kool Hain Hum, (13)