Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (8)

Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (1)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (2)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (3)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (4)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (5)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (6)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (7)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (9)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (10)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (11)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (12)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (13)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (14)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (15)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (16)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (17)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (18)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (19)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (20)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (21)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (22)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (23)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (24)Abhishek Dutta at Lakme Fashion Week 2012 (25)