Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (12)

Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (1)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (2)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (4)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (5)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (6)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (7)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (8)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (9)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (10)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (11)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (13)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (14)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (15)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (16)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (17)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (18)Khushali at Lakme Fashion Week 2012 (19)