Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (1)

Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (15)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (12)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (13)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (14)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (11)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (20)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (8)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (9)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (10)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (5)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (7)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (6)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (16)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (17)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (18)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (19)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (2)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (3)Vikram Phadnis at Lakme Fashion Show 2012 (4)